Učni cilji:

Učenci:

  • spoznajo pojem poskus, dogodek in izid,
  • izračunajo verjetnost dogodka.

PONOVITEV

Verjetnost je matematična veja, ki raziskuje dogodke, ki jih ne moremo vnaprej določiti ali napovedati. Če se bo nek dogodek zgodil, je odvisno od nekega naključja.

Poglejmo si nekaj osnovnih pojmov, s katerimi bomo bolje razumeli verjetnost.

POSKUS – je vsako dejanje, ki ga opravimo po točno določenih navodilih. Vse ponovitve poskusa vedno izvajamo pod istimi pogoji. Vsaka najmanjša sprememba pri poskusu že pomeni nov poskus.

DOGODEK – je vsak pojav, ki se pri posameznem poskusu zgodi ali pa tudi ne.

NEMOGOČ – dogodek je dogodek, ki se pri poskusu ne more zgoditi.

SLUČAJNI – dogodek je dogodek, ki se pri izbranem poskusu zgodi ali pa ne.

GOTOVI – dogodek je dogodek, ki se pri izbranem poskusu vedno zgodi.

V vsakdanjem življenju govorimo o tem, kakšne so možnosti, da se nekaj zgodi. Takrat uporabljamo prav te izraze.

DEFINICIJA VERJETNOSTI

Poznamo več vrst definicij. najprej si poglejmo klasično definicijo. Najprej si poglejmo primer:

PRIMER: 
V vrečki imamo 10 krogljic rdeče barve in 12 krogljic modre barve. Iz vrečke povlečemo eno krogljico. Kolikšna je verjetnost, da je povlečena krogljica modre barve?

REŠITEV: P(A) = 12/22 = 6/11 = 55%

Rezultat ponavadi še okrajšamo in ga zapišemo v obliki procentov.

SPLOŠNA OBLIKA: 
Imamo torej nek verjetnosti poskus, ki ima n med seboj enakovrednih izidov (enakovrednost izidov pomeni, da se vsi izidi pojavijo približno enako pogosto, če poskus ponovimo večkrat). Opazujmo dogodek A, za katerega je ugodnih izidov m. Po klasični definiciji je verjetnost dogodka A razmerje med številom ugodnih izidov in številom vseh možnih izidov.

P(A) = m/nštevilo ugodnih izidov/število vseh izidov

PREVERJANJE

Preverjanje poglavja Verjetnosti najdete na tej povezavi: Preverjanje

Viri in literatura: (4).